Kursy LSI są dostosowane do norm Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego(CEFR).

CEFR używana jest na całym świecie do opisu kompetencji językowych osoby uczącej się.

Poziom A1
Przedstawia siebie i innych.
Opisuje ludzi, rzeczy, miejsca.
Wyraża swoje upodobania i niechęci.
Używa podstawowych zwrotów potocznych i wyrażeń dotyczących życia codziennego.

Poziom A2
Rozumie wypowiedzi związane z życiem codziennym.
Potrafi porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych.
Opisuje swoje pochodzenie, otoczenie, pracę, sytuacje i potrzeby życia codziennego.

Poziom B1
Opowiada o doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i aspiracjach.
Wyraża chęci i opinie.
Stawia hipotezy.
Radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych uzasadniając i wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2
Uczestniczy w dyskusjach.
Uzasadnia i wyjaśnia swoje stanowisko w szerokim zakresie tematów.
Rozważa wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1
Wypowiada się płynnie, spontaniczne, bez większego trudu w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych, bądź zawodowych.
Rozumie i dostrzega znaczenia ukryte i ironie tekstów.
Formułuje jasno, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi, sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom C2
Z łatwością bierze udział we wszelkich rozmowach i dyskusjach.
Spójnie streszcza informacje z różnych źródeł odtwarzając tezy i wyjaśnienia.
Rozumie praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta.
Wyraża siebie bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie używając wszelakich środków językowych.

Obejrzyj krótki film, aby dowiedzieć się więcej o CEFR